คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33216

260฿

รหัสสินค้า: KP-33216 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33216
สารบัญ

*พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2546                 
*พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550     
*การติดตั้งระบบประปา                                                                                                         
*การซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา                                                                              
*การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา                                                                                               
*การควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปา                                                                             
*การพัฒนาระบบการจัดบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและการใช้งาน                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ                                                                   
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประปา                                                                                  
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปา ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปา ชุดที่ 2.                                                                           
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปา ชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปา ชุดที่ 4.