สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-17 พ.ค. 2562 รวม 250 อัตรา,

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-17 พ.ค. 2562 รวม 250 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองบัญชาการศึกษา

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒินิติศาสตร์และเป็ฯผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ กองบัญชาการศึกษา ดำนเนิการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์และเป็ฯผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 โดยวิธีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 11 และมาตรา 52 และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2547 ข้อ 3 (5) และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 ข้อ 2(1) กอปรกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562 ท้ายหนังือ สำนักงานกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ 009.161/1924 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 และอนุมัติสำนักงานตรำวจแห่งชาติ ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ 0034.521/835 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562 ให้ กองบัญชาการศึกษา ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์และเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
รองสารวัตร กลุ่มงานงานป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่สอบสวนในหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 250 อัตรา เรียกว่า สายสอบสวน ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ สส.3

หน่วยรับสมัคร : บช.ศ.

อัตราว่าง : 250 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวชั้นสัญญาบัตร,พนักงานสอบสวน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 250
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 พ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ