คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33131

270฿

รหัสสินค้า: KP-33131 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33131
สารบัญ

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                            
*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับงานศูนย์เยาวชน และหลักการบริหารจัดการศูนย์เยาวชน                                        
*ความรู้ด้านพลศึกษา                                                                                                 
*ความรู้ด้านศิลป์                                                                                                      
*ความรู้ด้านห้องสมุด                                                                                                  
*ความรู้ด้านนาฎศิลป์                                                                                                 
*ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ                                                                                
*การพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา                                                                                  
*แนวข้อสอบ ด้านพลศึกษา                                                                                     
*แนวข้อสอบ ด้านห้องสมุด                                                                                     
*แนวข้อสอบ ด้านนาฎศิลป์                                                                                     
*แนวข้อสอบ ด้านคหกรรมศาสตร์                                                                             
*รวมแนวข้อสอบ