คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33087

270฿

รหัสสินค้า: KP-33087 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33087
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่างๆ                       
*กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)                                                                     
*คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Computer Programming)                                                                 
*อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)                                                                                 
*กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)                                                                             
*ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength Materials)                                                                      
*กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)                                                                      
*เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)                                                                  
*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                  
*ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                               
*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                     
*ความรู้ด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทั่วไป                                                                    
*ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม                                                                                               
*ความรู้ใน การประมาณราคา                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงาน                                                                                      
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                              
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                                 
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                          
*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 3.