กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-27 พ.ค. 2562 รวม 22 อัตรา,

“กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-27 พ.ค. 2562 รวม 22 อัตรา,

กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานส่งกำลังบำรุง

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด กองโยธาธิการ (งานเทคนิค)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างเขียนแบบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ สิบตำรวจตรี รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 1 (4,870 บาท) และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ในสังกัด กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สำนักงานส่งกำลังบำรุงดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จึงประกาศรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ งานเทคนิคทำหน้าที่งาน ช่างก่อสร้าง ช่างควบคุมงานก่อสร้าง งานช่างสำรวจ และงานช่างควบคุมงานก่อสร้าง/ช่างเขียนแบบ ในสังกัด กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง จำนวน 22 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ ทำหน้าที่งานช่างก่อสร้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง
  2. ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ ทำหน้าที่งานช่างควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
  3. ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 3 กองโยธาธิการ ทำหน้าที่งานช่างก่อสร้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง
  4. ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 3 กองโยธาธิการ ทำหน้าที่งานช่างสำรวจ จำนวน 3 ตำแหน่ง
  5. ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ ทำหน้าที่งานช่างควบคุมงานก่อสร้าง/ช่างเขียนแบบ  จำนวน 10 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 4,870-0
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: (สำนักงานส่งกำลังบำรุง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ห้องกระจก สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานส่งกำลังบำรุง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัด10300 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 – 27 พฤษภาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022413275

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ ไฟล์แนบ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กองโยธาธิการ