คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              
*ความรู้ทั่วไปด้านทรัพยากรธรรมชาติ                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านอณูพันธุศาสตร์                                                                             
*ชีววิทยาเชิงโมเลกุล จีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์                                                               
*ความรู้ด้าน ชีววิทยาและ จุลชีววิทยา                                                                               
*ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ                                                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา                                                             
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.