คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2562 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                                                                        
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*นโยบายกระทรวงสาธารณสุข                                                                                        
*กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560                        
*พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541                                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สถานพยาบาลพ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2559              
*พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขฉบับที่ 4. พ.ศ. 2556            
*พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559                                                        
*พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562         
*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                           
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560             
*การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข                                     
*การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข                                                                                     
*การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชน                                                                                         
*แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                  
*แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 3.