คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32974

270฿

รหัสสินค้า: KP-32974 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32974
สารบัญ

*พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                         
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                   
*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553   
*พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535                                                                          
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535                                                     
*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522                                                                      
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556             
*พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                             
*การส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                   
*การเฝ้าระวังโรค                                                                                                      
*การควบคุมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพ                                                                         
*การฟื้นฟูสุขภาพ                                                                                                      
*งานอนามัยแม่และเด็ก                                                                                               
*การวางแผนครอบครัว                                                                                                         
*บริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข                                
*การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข                                                                                     
*การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชน                                                                                         
*แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                  
*แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                  
*แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 3.