คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32929

260฿

รหัสสินค้า: KP-32929 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)  ปี 2562 BC-32929
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธีและราชพิธี                                                                                
*การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม                                                                      
*ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม                                                                               
*มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม                                                                                    
*การเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรมโลก                                                                         
*การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม                                                                                  
*การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลปวัฒนธรรม                                                                       
*ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย                                                    
*ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                                                                                              
*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 4.                                                                       
*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 5.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 6.                                                                     
*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 7.                                                                     
*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 8.                                                                     
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์