สอบท้องถิ่น 2562ปริญญาทางสังคมศาสตร์ที่พึ่งของคนวุฒิไม่ตรง

“สอบท้องถิ่น 2562ปริญญาทางสังคมศาสตร์ที่พึ่งของคนวุฒิไม่ตรง

สอบท้องถิ่น 2562 คุณวุฒิทางสังคมศาสตร์

สำหรับคนที่คุณวุฒิไม่ตรงกับตำแหน่งใดเลย คุณวุฒิทางสังคมศาสตร์อาจเป็นทางออกโดยเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม

ตามหนังสือที่ มท 0809.1/ว 2026 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 เรื่อง คุณวุฒิการศึกษาที่กำหนดเป็นปริญญาทางสังคมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 ได้มีมติให้คุณวุฒิปริญญาในทางต่างๆ ของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนที่ ก.พ. รับรองดังต่อไปนี้ เป็นคุณวุฒิปริญญาทางสังคมศษสตร์ ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ปริญญาทางบริหารธุรกิจ
 2. ปริญญาทางศิลปศาสตร์
 3. ปริญญาทางการศึกษา
 4. ปริญญาทางบัญชี
 5. ปริญญาทางเศรษฐศาสตร์
 6. ปริญญาทางนิเทศศาสตร์
 7. ปริญญาทางรัฐศาสตร์
 8. ปริญญาทางครุศาสตร์
 9. ปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์
 10. ปริญญาทางสังคมวิทยา
 11. ปริญญาทางนิติศาสตร์
 12. ปริญญาทางสังคมสงเคราะห์
 13. ปริญญาทางสุขศึกษา
 14. ปริญญาทางพาณิชยศาสตร์
 15. ปริญญาทางพัฒนาชุมชน
 16. ปริญญาทางการเงินและการธนาคาร
 17. ปริญญาทางปรัชญา
 18. ปริญญาทางภูมิศาสตร์
 19. ปริญญาทางจิตวิทยา
 20. ปริญญาทางอักษรศาสตร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

นายชุมพร พลรักษ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขานุการ ก.ท., ก.จ., ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. 0-2669-7361-2

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ปริญญาทางสังคมศาสตร์ ที่พึ่งของคนวุฒิไม่ตรง

ประเภท :

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ :

ตำแหน่ง: ปริญญาทางสังคมศาสตร์ที่พึ่งของคนวุฒิไม่ตรง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น 2562 :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น 2562 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 – 13 พฤษภาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น 2562

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น