คู่มือเตรียมสอบพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BB-066

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BB-066
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                               
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                      
*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                            
*ความรู้ด้านการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                
*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                      
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                         
*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                   
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์                                                                           
*แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                               
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                   
*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                       
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                  
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                  
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์