คู่มือเตรียมสอบพนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BB-067

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BB-067
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                               
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                      
*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                               
*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับสายใยแก้วนำแสง(Fiber Optic)                                                                   
*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                  
*การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล                                                      
*การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์                                                                                        
*การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล                                                                            
*ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                                        
*ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                     
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                               
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                               
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                               
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                               
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์