คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 102) BB-062

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 102) BB-062
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                   
*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                               
*การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม                                                             
*อุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                                                 
*ระบบฐานข้อมูล Database                                                                                             
*ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                         
*การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ                                                                                         
*การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ                                                                                         
*การถ่ายภาพและวีดิโอ                                                                                               
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                   
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                   
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3.                                                   
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 4.                                                   
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 5.                                                   
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 6.                                                   
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์