คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รหัส 113 BB-058

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รหัส 113 BB-058
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                   
*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                         
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              
*ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน                                                                  
*การออกแบบและจัดทำรายละเอียดแบบแปลน                                                                     
*วัสดุและการประมาณราคา                                                                                          
*การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                              
*การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                                                                           
*แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                            
*แนวข้อสอบ โปรแกรม SketchUp                                                                            
*แนวข้อสอบ สถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ สถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.     
*แนวข้อสอบ สถาปัตยกรรม ชุดที่ 3.                                                               
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                        
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                       
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์