คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน รหัส 201,202 เสมียนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม BB-059

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน รหัส 201,202 เสมียนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม BB-059
สารบัญ

*
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                        
*แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                             
*แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                             
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                               
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                               
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                               
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                           
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                           
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                           
*แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 2.                                                                         
*แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 3.                                                                         
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                         
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 1.                                                    êแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.                                            
*
*การใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Office        
*แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                     
*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                     
*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                               
*แนวข้อสอบ Internet                                                                       
*
*ความรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ต