คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล กรมทางหลวงชนบท

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล กรมทางหลวงชนบท
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท                                                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2549                        
*ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์                                      
*เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)                                                                  
*ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา เครื่องกลต่างๆ                                                                     
*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                     
*ความรู้ใน การประมาณราคา                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงาน                                                                                      
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                              
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                          
*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์