คู่มือเตรียมสอบพนักงานควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย) เรือนจำกลางคลองเปรม กรมราชทัณฑ์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย) เรือนจำกลางคลองเปรม กรมราชทัณฑ์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                    
*พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                        
*พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545                                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545                                
*ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติดการควบคุมตัว และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติด พ.ศ. 2546                                                                                                      
*แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดการควบคุมตัว และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2546                                                                           
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลัดอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                                         
*นโยบายของกรมราชทัณฑ์                                                                                           
*แผนปฏิบัติราชการ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559 – 2562                                                          
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                   
*แนวข้อสอบ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม