คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านอำนวยการและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านอำนวยการและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน                                                                                    
*นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล                                                                                    
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                    
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
*ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                                             
*การทดสอบและตรวจสอบ เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                       
*พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน                                                                                 
*พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            
*การคิดวิเคราะห์ด้านพลังงาน                                                                                        
*การวางแผนด้านพลังงานและเขียนโครงการด้านพลังงาน                                                                  
*การสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมของประเทศไทย                                                                  
*ความรู้ด้านการจัดการพลังงาน                                                                                      
*รวมแนวข้อสอบด้านพลังงาน                                                                                  
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.