คู่มือเตรียมสอบบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                   
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                       
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
*แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                  
*แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                   
*แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                           
*ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                              
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                           
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                          
*การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                           
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                 
*การประสานงานและการบริการ                                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            
*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                               
*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                          
*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.                                                                                  
*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 4.                                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม