คู่มือเตรียมสอบนักการตลาด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักการตลาด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                
*แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                       
*แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                     
*ความรู้ด้านการตลาด                                                                                                
*การวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผนด้านการตลาด                                                          
*กลยุทธ์ทางการตลาด                                                                                                 
*ยุทธวิธีทางการตลาด                                                                                                 
*หลักการขาย                                                                                                          
*การวิจัยการตลาด                                                                                                    
*แนวข้อสอบ นักการตลาด ชุดที่ 1.                                                                               
*แนวข้อสอบ นักการตลาด ชุดที่ 2.                                                                               
*แนวข้อสอบ นักการตลาด ชุดที่ 3.                                                                               
*แนวถาม -ตอบ นักการตลาด                                                                                   
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์