คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริการทั่วไป กรมที่ดิน

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริการทั่วไป กรมที่ดิน
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                     
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้ด้านการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล                                                                               
*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                              
*ความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสาร                                                                                       
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับ หนังสือราชการ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน                                                           
*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                               
*แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                        
*แนวข้อสอบ งานด้านเอกสาร ชุดที่ 1.                                                                       
*แนวข้อสอบ งานด้านเอกสาร ชุดที่ 2.                                                                       
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                            
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม