คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  1.                                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  2.                                                                   
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณเบื้องต้น                                                                     
*ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                     
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)          
*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ