คู่มือเตรียมสอบนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม BB-047

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม BB-047
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับงานจิตวิทยา                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยทางจิตวิทยา                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดทางจิตวิทยา                                                                            
*ความสามารถในการสำรวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล                                       
*การวางแผน และการติดตามประเมินผล                                                                         
*ความสามารถในการร่วมงานทีมจิตเวช                                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.                        1      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                      
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2558                                                                          
*พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                                 
*แนวข้อสอบนักจิตวิทยา ชุดที่ 1.                                                                                             
*แนวข้อสอบนักจิตวิทยา ชุดที่ 2.                                                                                             
*แนวข้อสอบนักจิตวิทยา ชุดที่ 3.                                                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                     
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์