คู่มือเตรียมสอบ นิติกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT ปี2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT ปี2562
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                
*แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                     
*แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                           
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                         
*แนวข้อสอบนิติกรรมและสัญญา