คู่มือเตรียมสอบปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย  บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ ทอท.                                                                                                   
*พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              
*แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                   
*แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
*แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                 
*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                          
*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint   
*แนวข้อสอบ Internet     
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย                                                                    
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน                                                                       
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสนามบิน                                                                                    
*แนวข้อสอบงานกู้ภัยและดับเพลิง                                                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์