คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                 
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน                                                                                          
*การติดตามประเมินผล                                                                                               
*การเขียนโครงการ                                                                                                    
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                          
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                         
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                               
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและ สังคม                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์