คู่มือเตรียมสอบพนักงานนำชม กรมธนารักษ์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานนำชม กรมธนารักษ์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                           
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจและสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน                                            
*ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินไทยและประวัติศาสตร์                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์      
*ความรู้เกี่ยวกับการต้อนรับและการนำชม                                                     
*แนวข้อสอบความรู้ด้านประวัติศาสตร์                                                                          
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการต้องรับและการบริการ                                                             
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินตราไทย                                                                        
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์