คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล                                             
*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                          
*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2556                                                                            
*ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538                                                                              
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ                                                                                         
*ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดทำแผนที่                                                  
*แนวข้อสอบ สารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดทำแผนที่                                                   
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                     
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                         
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.