คู่มือเตรียมสอบวิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT.

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT.
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                
*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                        
*แนวข้อสอบด้านมิติสัมพันธ์                                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับงานขายด้านเทคนิคและงานบริการหลังการขาย                                                  
*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับสายใยแก้วนำแสง(Fiber Optic)                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม                                                                                  
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                                
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์