กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 มี.ค. 2562

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 มี.ค. 2562

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง :ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

จำนวน :1 ตำแหน่ง

ประเภท :ลูกจ้างเหมาบริการ

เงินเดือน :15,000 บาท

ลักษณะของงาน :

คุณสมบัติ :๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๓๐ ปี
๓. มีบุคลิกภาพ ความประพฤติ เหมาะสม สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้หากมีความจำเป็น
๕. สามารถออกปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
๖. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๗. หากมีประสบการณ์ด้านภูมิสารสนเทศ หรือจัดทำแผนที่การปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม หรือการสำรวจเชิงวิศวกรรม (survey) หรือสามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีสมัคร :

สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพน้ำ ชั้น ๕ หรือส่งเมล์มาที่ kc.pcd.go.th@gmail.com พร้อมแนบเอกสารดังนี้ (สำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

๑ รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด ๑.๕๐ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒ สำเนาบัตรประชาชน
๓ สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. สำเนา transcript
๕. สำเนาเอกสารการผ่านงาน
๖. ประวัติโดยย่อ

ผู้ประสานงาน :ดลยา ฤทธิ์สกุลชัย ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม [kc(dot)pcd.go.th@gmail.com] สำนักจัดการคุณภาพน้ำ โทร. 0-2298-2163

ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 – 25 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมควบคุมมลพิษ