คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์ BB-043

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์ BB-043
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์   
*การประชาสัมพันธ์และการติดตามประเมินผล                                                                  
*การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์                                                                                       
*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                 
*การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                   
*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                         
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                      
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                      
*วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                    
*การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสาร                                                     
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                      
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                   
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                           
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                   
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                   
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์