คู่มือสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.ก.พ.  ใช้ได้ทุกระดับ BC-32592

280฿

รหัสสินค้า: KP-32592 หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

คู่มือสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.ก.พ.  ใช้ได้ทุกระดับ BC-32592
สารบัญ

*
*ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณ

 • วิชาความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณ
 • เงื่อนไขทางภาษา
 • เงื่อนไขสัญลักษณ์
 • อนุกรมและเลขเรียงลำดับ
 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 • คณิตศาสตร์เหตุผล
 • สถิติ กราฟ และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การสรุปความ
 • อุปมาอุปไมย
 • การจัดเข้าพวกและไม่เข้าพวก
 • คำตรงข้ามและการหาตัวกลาง
 • การสรุปความสั้น-ยาว

*
*ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย

 • การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำเติมลงในช่องว่าง
 • การเรียงข้อความ พร้อมแนวข้อสอบ
 • การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องรัดกุมตามบริบทและความหมาย
 • การสรุปความและการตีความจากข้อความที่กำหนด
 • หลักการทำข้อสอบตีความ
 • ความเข้าใจในการอ่านบทความสั้น
 • ความเข้าใจในการอ่านบทความยาว
 • เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
 • เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2

*
*ส่วนที่ 3 ภาคภาษาอังกฤษ

 • สรุปเนื้อหาหลักไวยากรณ์ที่น่าสนใจ พร้อมเจาะข้อสอบ
 • ภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation
 • ภาคคำศัพท์ (Vocabulary)
 • ภาคการอ่านบทความ (Reading Comprehension)