คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา                                                                               
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย                                                                         
*แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์                                                                        
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                       
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและด้านอื่นๆ                               
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                           
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559     
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา                                                               
*การปฏิบัติงานโครงการทางการศึกษา                                                                         
*การจัดประชุมอบรมสัมมนาทางการศึกษา                                                                    
*การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                
*สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                   
*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                               
*การบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้                                           
*แนวข้อสอบการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้                                                    
*การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                           
*แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา                                                                       
*แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา                                                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์