คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝีกวิชาชีพ (ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝีกวิชาชีพ (ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สารบัญ

*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                     
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                            
*ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี                                                                                 
*การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว                                                                                    
*ความรู้ด้านการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล                                                                               
*การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน                                                                                 
*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                              
*การจัดเก็บข้อมูลและการการนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ                                                 
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                              
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                              
*แนวข้อสอบด้านการจัดทำแผนงาน โครงการ ชุดที่ 1.                                                     
*แนวข้อสอบด้านการจัดทำแผนงาน โครงการ ชุดที่ 2.                                                     
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม                                                                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์