คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี BC-32254

260฿

รหัสสินค้า: KP-32254 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี BC-32254
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                                  
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                                
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                  
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                         
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*การติดตามและประเมินผลนโยบายและโครงการ                                                                   
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                              
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                              
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.