คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน  บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-039

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน  บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-039
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ ทอท.                                                                                                   
*พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              
*แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                   
*แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
*แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                 
*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel   
*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                        
*แนวข้อสอบ Internet   
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสนามบิน                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ                                                                               
*การจัดการท่าอากาศยาน                                                                                            
*การปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน                                                                                    
*ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สนามบิน                                                                    
*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                         
*แนวข้อสอบรวม