คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลทุ่งสง                                                                                    
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                 
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                         
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                             
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                           
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.