คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                          
*แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                          
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                     
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                    
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                     
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553           
*การวางแผนการศึกษา                                                                                               
*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                  
*เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                             
*แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                               
*ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                       
*การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                                              
*แนวข้อสอบ การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                        
*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา                                      
*การจัดประชุมอบรมสัมมนาและการเผยแพร่การศึกษา                                                           
*
แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์