คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สารบัญ

*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                    
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            
*พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                  
*พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมและแนวคิดการพัฒนาสังคม                                                      
*สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                              
*ความรู้ด้านการสำรวจรวบรวมข้อมูล                                                                                 
*การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน                                                                                  
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                              
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                              
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                              
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม                                                                                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์