คู่มือเตรียมสอบพนักงานวิชาการวิเคราะห์ประเมินผล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานวิชาการวิเคราะห์ประเมินผล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                               
*การวิเคราะห์ จัดทำโครงการ                                                                                         
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*การประเมินผลโครงการ                                                                                              
*การเขียนรายงานการประเมินผล                                                                                     
*ความรู้ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                  
*ความรู้ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                                       
*ความรู้ด้านการรวบรวมข้อมูล                                                                                         
*แนวข้อสอบด้านการวิเคราะห์ประเมินผล ชุดที่ 1.                                                            
*แนวข้อสอบด้านการวิเคราะห์ประเมินผล ชุดที่ 2.                                                            
*แนวข้อสอบด้านการวิเคราะห์ประเมินผล ชุดที่ 3.                                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์