คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-022

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-022
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ ทอท.                                                                                                   
*พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              
*แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                   
*แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
*แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                 
*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                          
*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint   
*แนวข้อสอบ Internet                                                                                        
*การประชาสัมพันธ์                                                                                                    
*การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                      
*การผลิตวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย                                                                                    
*การผลิตวีดิทัศน์                                                                                                
*การออกแบบเว็บ งานถ่ายภาพ                                                                                
*ความรู้พื้นฐานการถ่ายภาพ                                                                                    
*งานกราฟฟิก                                                                                                    
*การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                                                                
*แนวข้อสอบ การประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบ การประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                     
*แนวข้อสอบ การประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.