คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-023

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-023
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ ทอท.                                                                                                   
*พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              
*แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                   
*แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
*แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                 
*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                          
*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint   
*แนวข้อสอบ Internet     
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี การเงิน                                                                                
*การจัดทำงบการเงิน                                                                                                   
*การจัดทำรายงานทางการเงิน                                                                                        
*แนวข้อสอบ งบการเงิน                                                                                       
*แนวข้อสอบ บัญชีการเงิน ชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบ บัญชีการเงิน ชุดที่ 2.                                                                           
*แนวข้อสอบ บัญชีการเงิน ชุดที่ 3.