คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-018

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-018
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ ทอท.                                                                                                   
*พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              
*แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                   
*แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                  
*ความรู้ด้านการให้บริการ                                                                                             
*ความรู้ด้านงานบริการลูกค้าสัมพันธ์                                                                                
*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office         -การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                             -การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                             -การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                      -การใช้งานโปรแกรม Microsoft Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                -การใช้งาน Internet                                                                                                      -แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการให้บริการ