คู่มือเตรียมสอบเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง ใหม่ปี 2562 BC-32523

270฿

รหัสสินค้า: KP-32523 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง ใหม่ปี 2562 BC-32523
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง         
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                      
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                              
*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                            
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                       
*ความรู้เบื้องต้นในงานเลขานุการ                                                                                     
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                         
*แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                       
*แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                           
*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11  พ.ศ. 2561