คู่มือเตรียมสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปี 2562 BC-32509

260฿

รหัสสินค้า: KP-32509 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปี 2562 BC-32509
สารบัญ

 • คำทักทายและการสนทนาพื้นญานในชีวิตประจำวัน
 • เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ ตม.
 • ตัวอย่างการสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • ใบตรวจคนเข้าเมือง
 • ตัวอย่างข้อความประกาศในสนามบิน
 • ภาพตัวอย่าง An Airplane Trip
 • Pre-Test ข้อสอบ
 • Chapter 1 Arrivals ขาเข้า
 • Chapter 2 Descriptions การบรรยายลักษณะ
 • Chapter 3 Descriptions การบอกทาง
 • Chapter 4 Departures ขาออก
 • Chapter 5  Human Relations มนุษยสัมพันธ์
 • ตัวอย่างข้อสอบ
 • พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542
 • เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง
 • ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 • รวมแนวข้อสอบ สถานที่ท่องเที่ยวและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 • ข้อมูล ผู้าอบ สตม. ต้องรู้