คู่มือเตรียมสอบ นิติกร โรงพยาบาลบ้านโป่ง BB-008

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร โรงพยาบาลบ้านโป่ง BB-008
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกับโรงพยาบาลบ้านโป่ง                                                                             
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ด้านการคิดคำนวณ ด้านเหตุผล และภาษาไทย)                
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                            
*ข้อสอบพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                              
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจ สังคม