คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี BB-006

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี BB-006
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                            
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและตรรกทางคณิตศาสตร์                         
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                   
*ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการทั่วไป                                                     
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพ.ศ. 2533                                                               
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2541                                                                             
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                          
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     
*ความรู้ด้านการวิเคราะห์                                                                                              
*การจัดทำแผนงาน แผนงบประมาณประจำปี                                                                       
*การจัดทำงบประมาณประจำปีและการเบิกจ่ายงบประมาณ                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                 
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                          
*ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐาน
*แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                                    
*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                                    
*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                              
*แนวข้อสอบ Outlook Express