คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง BB-002

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง BB-002
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง       
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง                                                                                     
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล                                                                               
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล                                                    
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                          
*การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                                
*ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ                                                                                       
*การเขียนแผนงาน/โครงการ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี                                                                             
*การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                                    
*การประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน                                                                 
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                        
*การบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                             
*ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                          
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ ชุดที่ 2.                                                                       
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554