คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สภากาชาดไทย

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สภากาชาดไทย
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย                                                                                        
*แนวข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                     
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                              
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                                   
*แนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา                                                                                 
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                       
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                      
*
 Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            
*Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             
*Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                      
*Microsoft  Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ