คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สภากาชาดไทย

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สภากาชาดไทย
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย    
*แนวข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                     
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              
*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                         
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*การจัดทำงบประมาณ                                                                                                 
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 
*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                               
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์